Säännöt

5.7.2013

1 §

Yhdistyksen nimi on Piispanlähteen vanhempainyhdistys ry, se toimii Piispanlähteen yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarina.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää oppilaiden, oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa;
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapselle hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä;
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä;
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan;
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi;
 • pitaä yllä yhteyksiä koulun hallintoelimin ja kouluhenkilöstöön sekä,
 • toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa;
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita;
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua kasvatustyössä;
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu, ja juhlatilaisuuksia.

4 §

Yhdistys on polittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

5 §

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen vanhempainlitto r:hyn sekä Kaarinan alueelliseen vanhempainyhdistykseen KAAVARY ry:hyn.

6 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat littyä 1 §:ssä mainitun koulun oppilaiden sekä päiväkodin lasten vanhemmat tai muut huoltajat. Yhdistyksen jäseneksi voidaan myös ottaa kouluhenkilöstöa tai muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä ja yhteisöjä.

Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämalla myyjäisiä, tapahtumia ja tempauksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

8 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään syys–lokakuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 4. Vahvistetaan tilinpäätos edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, johon yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 6. Valitaan hallitukseen 3–15 jäsentä.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Päätetään ilmoitustavoista.
 12. Käsitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen ylimäärainen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän paivää ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukuvuodessa.

13 §

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

15 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.8.–31.7. Tilinpãätos ja vuosikertomus tulee elokuun loppuun mennessä antaa toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta

16 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään Piispanlähteen yhtenäiskoulun ja päiväkodin tai sen toimintaa jatkavan koulun ja päiväkodin oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

18 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.